Biz hakda

conny

Guanç Guangzhouou Jiawang Kagyz Önümleri Ltd.

2011-nji ýylda esaslandyryldy

Guanç Guangzhouou, Nongha etrabynyň Dongçong şäherinde ýerleşýär, meýdany 30,000 inedördül metrden gowrak.Birnäçe ýyllyk ösüş we kämilleşdirişden soň dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän iri döwrebap, hünärmen we halkara gaplaýyş kärhanasyna öwrüldi.

Kompaniýamyz kagyz önümlerini öndürmäge we satmaga borçlanýar.Indi bizde 220-den gowrak enjam bar, olar tozansyz ussahanada 600-den gowrak dürli önüm öndürip biler, meselem, käse linerleri, küýze käseleri, kagyz käseler, kofe käseleri, kagyz sypallary, tort tagtalary, tort stendi, kagyz guty , azyk zawodlarynda, çörek bişirilişinde, restoranda, myhmanhanada, kofe dükanlarynda, awiakompaniýalarda, maşgalada we ş.m. giňden ulanylýan dürli gaplama usullary bilen kagyz halta we ş.m. Mundan başga-da, önüm öndürip, müşderiniň islegine görä bukjany özleşdirip bilýäris. täze önümleri öndürmekde hünär maslahatymyzy soraň we beriň.

Döredileli bäri, özüni dolandyrmak we gurmak üçin häzirki zaman kärhana ulgamyna hemişe berk eýerýäris.

Ösen önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrdy we çig mal saýlamakdan önümçilik proseslerine çenli ylmy we ýetişen önümçilik we hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny döretdi.

Önümlerimiz içerki we halkara azyk gaplama howpsuzlygy talaplaryna doly laýyk gelýär we ISO9001: 2015, FSC, BSCI, SEDEX, FDA we SGS kepilnamasyndan geçdi.Önümler Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada, Europeewropada, Demirgazyk Amerikada we beýleki sebitlerde satyldy we içerki we daşary ýurtlarda gowy abraý gazandy.

karta

Biz elmydama “ilki bilen hil, hünärmen we ünsli bolmak, bitewilik we ýeňiş gazanmak” hyzmat ýörelgesine eýerýäris we gowy hil we ygtybarlylyk bilen ösmek we üstünlik gazanmak üçin tagalla edýäris.Şonuň üçin işgärlerimiziň her biri önümçiligiň her bir baglanyşygynda hil gözegçiligine gatnaşýar we önümleri we hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrýar.Hünärmen, ýokary hilli we innowasion iş pelsepesi bilen.Jiawang topary siziň bilen işleşmäge we umumy ajaýyplygymyzy döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

jiaw (1)
jiaw (2)
jiaw (3)