Sorag-jogap

1. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan kagyz önümleri üçin zawod.Bizde ýüzlerçe enjamlar toplumy, tozansyz ussahanalar we dürli önümçilik liniýalary bar.

2. Sitata almak islesem, size haýsy maglumatlary habar bermeli?

Jikme-jik haýyşyňyza esaslanyp sitata bereris, bilýän bolsaňyz ululygy, materialyň galyňlygy, dizaýny, mukdary, bukjasy we ş.m.

3. customörite sargytlary kabul edýärsiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.OEM we ODM hyzmatyny berip bileris.Sargytlarymyzyň köpüsi siziňki boýunça düzülendir.Reňk, nagyş, ululyk, galyňlyk, gaplamak ýaly zatlaryň hemmesi şoňa görä düzülip bilner.

4. Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.Bar bolan nusgamyzy şol bir hilli materialda mugt berip bileris.Öz dizaýnyňyz ýöriteleşdirilen nusga bolsa, nusga tölegini alar.Bahasy dürli dizaýnlar üçin başga. Has giňişleýin bilmek üçin bize ýüz tutuň.

5. Önümleriňiz azyk bilen aragatnaşyk üçin ygtybarlymy?

Elbetde hawa, önümlerimiz içerki we halkara azyk gaplaýyş howpsuzlygy talaplaryna doly laýyk gelýän azyk derejeli kagyzdan ýasalýar.We ISO9001: 2015, FSC, BSCI, SEDEX, FDA we SGS kepilnamasyndan geçdik.

6. ippingüklemezden ozal hiliňize nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Çig mal saýlamakdan önümçilik prosesine çenli hil gözegçiligi dolandyryş ulgamymyz bar.Işçilerimiz we QC ugratmazdan ozal her ädimde hiline berk gözegçilik ederler.Surat ýa-da wideo siziň üçin paýlaşyp bileris.Şeýle hem, üçünji tarap gözleg kompaniýasyny zawodymyza barlag üçin gelmegini tertipläp bilersiňiz.

7. Başlangyç wagtyňyz näçe?

Bu sargyt mukdaryna baglydyr.Çeper eserleriňiz ýa-da nusgaňyz tassyklanandan soň, olary 15-30 günüň içinde iberip bileris.

8. Näme üçin şol bir önümleriň bahasynda uly tapawut bar?

Bahalara täsir etjek köp faktor bar, meselem, material bahasy, çap bahasy, enjamyň bahasy, zähmet gymmaty we ş.m. Adatça şuňa meňzeş önümler üçin dürli material we ussatlyk bahany düýpgöter üýtgeder.