Tort

  • Toýuň doglan güni üçin bir gezek ulanylýan tort

    Toýuň doglan güni üçin bir gezek ulanylýan tort

    Bu üç derejeli tort stendini ýygnamak we sökmek gaty aňsat.Hiç hili guralsyz ýygnalyp bilner we açyk howada işlemek üçin ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Aýrylandan soň gaty ýer tygşytlaýar.Adatça olary sumka gaplaýarys, stiker, sözbaşy kartoçkasy we ş.m. goşup bilersiňiz. Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.