Önümler

 • Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýörite gasynlanan tort deprek

  Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýörite gasynlanan tort deprek

  Bu gasynlanan tort deprek ýokary hilli gasynlanan kartondan ýasalýar.Örän güýçli we agyr tortlary saklap bilýär.Bu tort deprekleri dürli funt tortlar üçin amatly.Gyrasy kesilen, örtülen, gül tolkuny we ş.m. bolup biler.Surfaceer dürli reňkde, dürli nagyşlarda düzülip bilner.Olary ajaýyp desertler, çaga duşlary, temaly dynç alyş, öý oturylyşyklary we beýleki dabaralar taýýarlamak üçin ulanyp bolýar.Adatça olary OPP sumkasyna, gysgyç sumkasyna salýarys.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Tort üçin bir gezek ulanylýan kagyz tort gutusy

  Tort üçin bir gezek ulanylýan kagyz tort gutusy

  Kagyz tort gutusy ýokary hilli ak kartondan ýa-da kraft kagyzdan, gaty çydamly we aňsat.Hiç hili guralsyz ýygnalyp bilner we açyk howada işlemek üçin ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Gerek däl bolsa, aňsat saklamak üçin söküp we gysyp bolýar.Adatça olary sumka, sözbaşy kartoçkasy we ş.m. haltajyga salýarys, reňki, ululygy we gaplamasy şoňa görä düzülip bilner.

 • Partiýa içgisi üçin bir gezek ulanylýan kagyz saman

  Partiýa içgisi üçin bir gezek ulanylýan kagyz saman

  Bu kagyz sypaly ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa kagyzdan ýasaldy.Diametri 6mm, 8mm, 10mm we 12mm görnüşinde düzülip bilner.Uzynlygy islegiňiz boýunça düzülip bilner.Iň meşhur ululygy 6 * 197mm ýa-da 6 * 210mm.Adatça olary OPP halta, PVC turba, plastik guty, kagyz guty, aýratyn paket, sözbaşy kartoçkasy we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.Dizaýnyňyzy kabul edýäris we özleşdirmek hyzmatyny edýäris, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Tort toýunda doglan gün toýy üçin reňkli bezegler

  Tort toýunda doglan gün toýy üçin reňkli bezegler

  Bu tort toppersleri tortuňyzy bezemäge we doglan günüňizi hasam ýatda saklamaga kömek edip biler.Tort topperleri ak karton kagyzdan, iýmit derejeli diş dişlerinden we simden ýasalýar.Oturylyşyňyzy özüne çekiji we gyzykly etmek üçin ýeterlik mukdarda bezeg.Adatça olary OPP sumkasyna, plastik guty, kagyz guty we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Çaga duşy toý doglan gününiň bezegi üçin reňkli kagyz salfetka

  Çaga duşy toý doglan gününiň bezegi üçin reňkli kagyz salfetka

  Kagyz salfetkalary jikme-jik we takyk yzlary, açyk reňkleri, ýokary hilli materiallary bilen üýtgeşikdir we berk hil dolandyryşyna sezewar edilýär.Dürli mowzukly oturylyşyklar üçin dürli stilleri we nagyşlary düzüp bilersiňiz.Olaryň hersi üç gatly dokumadan ýasalyp, suwda erän boýaglarda we iýmit üçin howpsuz syýa bilen çap edilýär.Adatça olary OPP sumkasyna salýarys, plyonkany, kagyz gutusyny we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan ýekeje diwar kagyz kubogy

  Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan ýekeje diwar kagyz kubogy

  Bu ýeke diwar kagyz käseleri ýokary hilli iýmit derejeli kagyzdan, sagdyn we ekologiýa taýdan arassa.Adaty plastmassanyň ajaýyp alternatiwasy.Bu ýekeje diwar kagyz käsesi islendik pursat üçin ajaýyp we gyzgyn ýa-da sowuk içgiler üçin ulanylyp bilner.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasy, reňk gutusy we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan Ripple kubogy

  Kofe içgisi üçin bir gezek ulanylýan Ripple kubogy

  Bu çüýşe käseler iýmit derejeli kagyzdan ýasalýar.Daşky gatlak, gaty berk ýylylyk izolýasiýa täsirine eýe bolan tertipli gasynlanan kagyz.Bu käseler howpsuz we amatly.Üç diwar diňe bir aňsat işlemegi üpjün etmän, eýsem sizi gorap we içgiňiziň temperaturasyny saklap biler.Adatça olary gysylýan halta, PE sumkasy, reňk gutusy we ş.m. gaplaýarys, reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içmek üçin bir gezek ulanylýan goşa diwar boş kagyz kubogy

  Kofe içmek üçin bir gezek ulanylýan goşa diwar boş kagyz kubogy

  Bu goşa diwar çukur kagyz käseleri ýokary hilli iýmit derejesindäki kagyzdan ýasalýar.Kubok göwresini ýasamak üçin iki gatly, iki gat kagyz.Bu käseler ýekeje diwar käsesinden has köp ýylylyk izolýasiýa edýär we deformasiýa etmek aňsat däl.Olar gündelik durmuşymyzda islendik pursat üçin amatlydyr.Gowy yslama garşy täsiri sebäpli gyzgyn içgiler üçin ulanylyp bilner.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasyna gaplaýarys ýa-da gaplamany sazlaýarys.Reňk we ululyk hem şoňa görä düzülip bilner.

 • Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýöriteleşdirilen bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary

  Partiýanyň doglan güni toýy üçin ýöriteleşdirilen bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary

  Kagyz plitalary güýçli we çydamly ýokary hilli galyň kagyzdan ýasalýar.Iýmit hödürlenende kagyz tabaklarymyzy epmek, ýyrtmak ýa-da döwmek aňsat däl.Adatça olary gysylan halta, OPP sumkasyna gaplaýarys, islegiňize görä gaplap bileris.Hususylaşdyrma hyzmatynda ökde, reňk, ululyk we galyňlyk şoňa görä düzülip bilner.

 • Kofe içgisi üçin tutawaçly bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

  Kofe içgisi üçin tutawaçly bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

  Bu tutawaç kagyz käsesi ýokary hilli kagyz iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar.Bu galyň we çydamly.Turbalar bilen gyzgyn içgileri syzmazdan saklamak üçin ulanylýar.Kagyz käsedäki tutawaç ysyň öňüni alyp biler.Ofis we öýde ulanmak üçin ajaýyp.Adatça olary gysylan halta, PE sumkasy we ş.m.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Toýuň doglan güni üçin bir gezek ulanylýan tort

  Toýuň doglan güni üçin bir gezek ulanylýan tort

  Bu üç derejeli tort stendini ýygnamak we sökmek gaty aňsat.Hiç hili guralsyz ýygnalyp bilner we açyk howada işlemek üçin ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.Aýrylandan soň gaty ýer tygşytlaýar.Adatça olary sumka gaplaýarys, stiker, sözbaşy kartoçkasy we ş.m. goşup bilersiňiz. Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.

 • Çörek bişirmek üçin bir gezek ulanylýan metal alýuminiý folga kagyz kubok liner

  Çörek bişirmek üçin bir gezek ulanylýan metal alýuminiý folga kagyz kubok liner

  Bu käsejikler 60gsm alýumin folga birleşdirilen kagyzdan ýasalýar.Daşky gatlak tekiz alýumin folga, içki gatlagy ýagdan goraýan kagyz.Bu yssyz we öçmez, ýokary temperatura 220 to çenli çydap biler. Çörek bişirilenden soň, daşky reňk açyk we ýalpyldawuk bolup, käsäňizi hasam täsirli edip biler.Reňk, ululyk we gaplama şoňa görä düzülip bilner.Islendik pursat üçin ajaýyp, doglan gün toýy, toý, ýubileý, temaly dabaralar we ş.m.

12Indiki>>> Sahypa 1/2