Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut

Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut (1)

Kagyz käsesi, himiki agaç pulpasyndan ýasalan esasy kagyzy (ak karton) mehaniki gaýtadan işlemek we birleşdirmek arkaly ýasalan kagyz gap-gaçlaryň bir görnüşi we daşky görnüşi käse görnüşli.Doňdurylan iýmit üçin mumdan ýasalan kagyz käseler, doňdurma, jam we ýag saklap bilýär. Gyzgyn içgiler üçin kagyz käseler plastmassa bilen örtülendir, 90 ° C-den ýokary temperatura çydamly we hatda suw bilen gülläp biler.Oururdumyz kagyz käseleriň önümçiligini dolandyrmagyň azyk derejesine çenli ýokarlandyrylmagyny talap edýär, şonuň üçin bazarda satylýan ähli kagyz käseleriň QS hili we howpsuzlyk önümçilik ygtyýarnamasy bolmaly.

Hytaýyň ykdysadyýetiniň çalt ösmegi bilen adamlar gündelik zerur zatlary ulanmagy has gowy görýärler.Bir gezek ulanylýan kagyz käseler, gündelik zerur zatlar hökmünde köp ýerlerde giňden ulanylýar.Bir gezek ulanylýan kagyz käseler öýlerde, restoranlarda, ofislerde we beýleki ýerlerde zerur gündelik zerurlyga öwrüldi.Kagyz käseleriň dürli görnüşleri, baý reňkleri bar we ýykylmakdan gorkmaýarlar, şonuň üçin olary köp adamlar gowy görýärler.

Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut (4)
Bir diwar kagyz käseleri bilen goşa diwar kagyz käseleriniň arasyndaky tapawut (3)

Häzirki wagtda bazarda satylýan kagyz käseler, adatça, gurluş dizaýnynda ýekeje diwar kagyzyndan ýasalýar we adatça kagyz käseleriniň pes güýji hadysasyna eýe.Walleke diwar kagyz käsesi gyzgyn suw saklanda, käsäniň bedeni aňsatlyk bilen deformasiýa bolýar we kagyz käsäniň ýylylyk izolýasiýa täsiri pes we käsäniň bedeni süýnmeýär.Walleke diwar kagyz käseleri bir gezek ulanylýan kagyz käselerden biridir, bir taraply örtülen kagyz käseler diýlip hem atlandyrylýar, bu kagyz käsäniň içki gatlagynyň tekiz PE örtüginiň bardygyny aňladýar.Walleke diwar käseleri, adatça, içmek üçin amatly bolan agyz suwuny saklamak üçin ulanylýar.Çig mal iýmit derejeli agaç pulpa kagyzyndan + iýmit derejeli PE filminden ýasalýar.

Jübüt diwar kagyz käseleri iki gatly we iki taraplaýyn PE örtülen kagyz bilen öndürilýän kagyz käselere degişlidir.Aňlatma görnüşi, kagyz käsäniň içini we daşyny PE bilen örtmekdir.Iki diwar kagyz käseleriniň hili, ýekeje diwar kagyz käselerinden has gowudyr we goşa diwar kagyz käseleriniň ulanylyş wagty ýekeje diwar kagyz käselerinden has uzyn.Jübüt diwar kagyz käseleri gyzgyn kofe ýaly gyzgyn içgileri saklamak üçin hem ulanylyp bilner.


Iş wagty: 20-2022-nji aprel