Durnukly ösüş

Durnuklylyk

Döwrebap, hünärmen we halkara kagyz önümleri kärhanasy hökmünde Jiawang daşky gurşawa arassa durnukly önümleri we gaplamalary ösdürmegi maksat edinýär.Çig maldan önüm öndürmek we gaplamak ýaly her ädim daşky gurşawy goramak talaplaryna berk eýerýär.Greenaşyl önümleri we gaplamalary yzygiderli gowulaşdyrýarys we täzeläp durýarys.Durnukly ösüş ekologiýasyny goramak, ýaşyl borçnamalarymyzy ýerine ýetirmek we has gowy geljegi döretmek üçin işimiziň daşky gurşawa edýän islendik täsirini azaltmak üçin ýaşyl we pes uglerodly durmuş ýörelgesini goldaýarys we alyp barýarys.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Korporatiw sosial jogapkärçiligimizi işjeň ýerine ýetirýäris.Işgärlere çemeleşmek, iň oňat iş ýerini döretmäge synanyşmak bilen bir hatarda, işgärleri jemgyýet üçin gymmatlyk döretmek we durnukly sosial ösüşi öňe sürmek üçin jemgyýetçilik meýletinçilik işlerine işjeň gatnaşmaga çagyrýarys.Zawodymyz her ýyl BSCI barlagyndan geçer.Işgärleriň iş wagtyna, iş ýerleriniň howpsuzlygyna we artykmaçlyklaryna ünsi jemläp, korporatiw etika syýasatyny berk berjaý edýäris.Bagtly işlemek we dynç almak üçin ýeterlik wagt tapmak üçin çaga zähmetini ulanmaýarys we iş wagtyndan artyk işlemeýäris.

一次性 餐具 的 限 塑

Çig malyň durnuklylygy

Durnukly öndürilen agaç we kagyz önümlerine bolan isleg tokaý dolandyryşynda öňe gidişlige sebäp boldy.Beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, yzygiderli öndürilen agaç we kagyz önümleri akylly saýlama bolup biler.Durnukly dolandyrylýan tokaýlar çig malyň täzelenýän çeşmesidir.Bu tokaýlar arassa howa we arassa suw bilen üpjün edip biler, tokaýa bagly jandarlaryň ýaşamagy üçin amatly ýaşaýyş jaýy we agaç we kagyz önümleri pudagy üçin durnukly üpjün edip biler.

Çig mal saýlanylanda, Jiawang saýlanan FSC tokaý kepillendirilen kagyz söwdagärlerine ileri tutar.FSC tokaý şahadatnamasy, agaç sertifikaty diýlip hem atlandyrylýar, tokaýyň durnukly dolandyrylmagyny we ekologiki, durmuş we ykdysady maksatlara ýetmek üçin bazar mehanizmlerini ulanýan guraldyr.“Custody” sertifikaty, ahyrky önümleriň kepillendirilen gowy dolandyrylýan tokaýlardan gelip çykmagyny üpjün etmek üçin, agaçlary gaýtadan işleýän kärhanalaryň ähli önümçilik baglanyşyklaryny, şol sanda gündelik daşamak, gaýtadan işlemek we aýlanyş zynjyryny kesgitlemekdir.Şahadatnamadan geçensoň, kärhanalar sertifikat ulgamynyň adyny we söwda belligini önümlerinde, ýagny tokaý önümleriniň kepilnamasynyň belligini bellemäge haklydyrlar.Şeýle hem, kompaniýamyz her ýyl FSC kepillendiriş barlagyny geçirýär, soň bolsa tokaý önümlerimiziň şahadatnamasynyň belligini alýarys.

dünýäde durnukly ösüş

Durnukly önümçilik

Energiýany we serişdeleri sarp etmegi azaltmak we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin has ekologiýa taýdan arassa önümleri we gaplamalary täzelemegi we ösdürmegi dowam etdireris.Durnukly gaplama dizaýnyny goldaýarys, gaýtadan işlemegiň tizligini ýokarlandyrýarys we gaplama galyndylaryny azaldýarys.Ilki bilen köp önüm plastmassa gaplandy.Şeýle-de bolsa, köp ýurt “plastiki çäklendirme buýrugyny” ýerine ýetirdi.Kagyz gaplamasy, ýaşyl we daşky gurşawy goramagyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu belli bir derejede plastmassa gaplamany çalyşmak üçin käbir kagyz gaplamalaryny öňe sürýär.Adamlar plastmas sypallary kagyz sypal bilen çalşyp başladylar, plastik käse örtügini sypal kubok örtügi bilen çalşyp başladylar we plastik gaplamalary karton gaplamalar bilen çalşyp başladylar.Umumy tendensiýa hökmünde, “ýaşyl, daşky gurşawy goramak we akyl” gaplaýyş pudagynyň ösüş ugruna öwrülmegi bilen, ýaşyl kagyz gaplamak hem häzirki bazar islegine laýyk gelýän önüm bolar.