Guanç Guangzhouou Jiawang-dan kagyz kuboklaryny nädip sazlamaly?

kagyz-käse-bir diwar

Kagyz önümlerinde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, bir gezek ulanylýan üpjünçilikde ýöriteleşýärisýekeje diwar käse,goşa diwar käseleri,üç diwar käsewe ş.m.Olar yssyz, oňat gurluşy, deformasiýasy aňsat däl, owadan, ýylylyga çydamly, zäherli däl, suw geçirmeýän we ş.m.Sosial ykdysadyýetiň ösmegi we durmuşyň çaltlaşmagy bilen köp adamlar üçin amatly we çalt durmuş ýoly saýlanýar we iň uly ýüze çykmalaryň biri bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň döremegi.Bir gezek ulanylýan kagyz käseler arzan, amatly we çalt we häzirki zaman adamlar tarapyndan giňden ulanylýar.Öýde kagyz tabaklary, restoranlarda kagyz käseleri ýa-da supermarketlerde höweslendirijiler tarapyndan ulanylýan kagyz käseleri ulanýarsyňyzmy, bir gezek ulanylýan kagyz käseler ulanylýar.Adamlar muny arassaçylyk we amatly diýip hasaplaýarlar.

Bir gezek ulanylýan kagyz käsesi, himiki agaç pulpasyndan ýasalan esasy kagyzy (ak karton) mehaniki gaýtadan işlemek we daňmak arkaly öndürilen kagyz gapyň bir görnüşi we daşky görnüşi käse şekilli.Gyzgyn içgiler üçin kagyz käseler plastmassa bilen örtülendir, 90 ° C-den ýokary temperatura çydamly, hatda suw bilen gülläp bilýär.Indi ony köpçülik ýerlerinde, restoranlarda we restoranlarda ulanyp bolýar we howpsuzlyk, arassaçylyk, ýeňillik we amatlylyk bilen häsiýetlendirilýär.

logotipli käseler
kagyz käseler

Owadan dizaýn edilen, döredijilikli we oňat ýasalan kagyz käsesi mahabatyňyza köp reňk goşup biler.Kagyz käsäniň öz nyşany we mahabaty, adamlary söýüp biler.Bir gezek ulanylýan kagyz käsesine seretmäň, myhmanlary ýatdan çykmajak we durmuşyňyza reňk goşup biler.Soňky ýyllarda bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň önümçiliginiň köpüsi howpsuzlyga we daşky gurşawy goramaga has köp üns berdi.Indi adamlar azyk bilen baglanyşykly dürli zatlar hakda alada edýärler we şeýle ýörite önümleriň howpsuzlygy barada alada edýärler.Bir gezek ulanylýan kagyz käse önümleri adamlar üçin ulanylýar.Içimlik suwda ulanylýan önümiň bir görnüşidir.Şonuň üçin hemmeler bir gezek ulanylýan kagyz käse önümleriniň howpsuzlygyna we daşky gurşawy goramaga uly üns berýärler.Şonuň üçin bu indi bir gezek ulanylýan kagyz käse zawodlary üçin ileri tutulýan meselä öwrüldi.

Guan Guangzhouou Jiawang Kagyz Önümleri Ltd.2011-nji ýyldan bäri kagyz käselerinde ýöriteleşendir. Indi dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän iri döwrebap, hünärmen we halkara gaplaýyş kärhanasyna öwrüldik.Kagyz käseleriňizi logotip bilen düzmek isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 

käse ýeň
logo stakanlar

1. Gerekli ululygy we stili saýlaň.

2. Size zerur logotip beriň, şoňa görä düzüleris.

3. Tertibi tassyklandan soň, käsäniň täsir nusgasyny size görkezeris.

4.Sample tassyklanandan soň, köp haryt önümçiligini gurar.


Iş wagty: Iýul-11-2022